กิจกรรมเสริมหลักสูตร

     กิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ การฝึกประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรมของนิสิต เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร   ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน เพื่อนำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย       

    นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ควรเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)จากมหาวิทยาลัยเมื่อสำเร้จการศึกษาตามจำนวนกิจกรรมชั่วโมงกิจกรรมที่นิสิตเข้าร่วมจริง  

ประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะต้องมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนานิสิตใน 5 ด้าน ดังนี้

1. กิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะชีวิต

2. กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง 

4. กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

 ระบบทรานสคริปกิจกรรม
 //acttrans.nu.ac.th/

สามารถปรึกษาการทำกิจกรรม
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หน่วยส่งเสริมกิจกรรมและวินัยนิสิต 0-5596-1210
หน่วยพัฒนาศักยภาพและเครือข่าย 0-5596-1213
ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-1213

Loading