วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรเป็นเลิศด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานิสิต และเครือข่ายศิษย์เก่า”   

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิต และพัฒนาระบบการบริการสวัสดิการนิสิต

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า

3. พัฒนาระบบการบริหารกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้  และพัฒนาประสบการณ์ของนิสิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. เป็นหน่วยงานที่จัดบริการและสวัสดิการ จัดระบบการแนะแนวและการให้คำปรึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต

3. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างนิสิต ศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก

Loading