วิสัยทัศน์
“องค์กรเป็นเลิศด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานิสิต และเครือข่ายศิษย์เก่า”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิต และพัฒนาระบบการบริการสวัสดิการนิสิต
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า
3. พัฒนาระบบการบริหารกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)
1. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาประสบการณ์ของนิสิต
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เป็นหน่วยงานที่จัดบริการและสวัสดิการ จัดระบบการแนะแนวและ
การให้คำปรึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต
3. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างนิสิต ศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก

อัตลักษณ์บุคลากรกองกิจการนิสิต

“มีความเป็นมิตร มีจิตบริการ สร้างงานเพื่อนิสิต”
We produce great activities for students with our friendly service mind

 2,005 total views,  1 views today