ดร.จรัสดาว คงเมือง
Dr.Charatdao Kongmuang
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม
e-mail : charatdaok@nu.ac.th
เบอร์ภายใน : 2346
ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
Dr.Jaruwan Daengbuppha
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เบอร์ภายใน : 2346
ศิริวรรณ กมลพัฒนะ
Siriwon Kamolapatana
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
สังกัดงาน : ผู้บริหาร
เบอร์ภายใน : 1212
อีเมลล์ : siriwank@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
สรัญญา สุขเพิ่ม
Sarunya Sukperm
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอำนวยการ
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1212
อีเมล : saranyas@nu.ac.th
การศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
Tanyarat Inmuang
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1222
อีเมลล์ : tanyarati@nu.ac.th
การศึกษา : นศม.นิเทศศาสตร์
พรธิดา บุญยะโรจน์
Porntida Boonyarot
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต
สังกัดงาน : งานบริการสวัสดิการนิสิต
เบอร์ภายใน : 1212
อีเมลล์ : Porntidaj@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พรพรรณ ประมวลวุฒิรณ
Pornphan Pramuanwutiron
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
สังกัดงาน : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 1225
อีเมลล์ : Pornphanp@nu.ac.th
การศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 3,559 total views,  2 views today