ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
Ph.d Jirawat Pirason
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
สังกัดงาน : ผู้บริหาร
เบอร์ภายใน : 2255
อีเมลล์ : jirawatp@nu.ac.th
ศิริวรรณ กมลพัฒนะ
Siriwon Kamolapatana
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
สังกัดงาน : ผู้บริหาร
เบอร์ภายใน : 1212
อีเมลล์ : siriwank@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กมลทิพย์ กมลวรเดช
Kamoltip Kamolvoradej
หัวหน้างานอำนวยการ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอำนวยการ
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1212
อีเมลล์ : kamoltipk@nu.ac.th
ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
Tanyarat Inmuang
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1212
อีเมลล์ : tanyarati@nu.ac.th
การศึกษา : นศม.นิเทศศาสตร์
พรธิดา บุญยะโรจน์
Porntida Boonyarot
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต
สังกัดงาน : งานบริการสวัสดิการนิสิต
เบอร์ภายใน : 1212
อีเมลล์ : Porntidaj@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พรพรรณ ประมวลวุฒิรณ
Pornphan Pramuanwutiron
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
สังกัดงาน : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 1225
อีเมลล์ : Pornphanp@nu.ac.th
การศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 1,698 total views,  1 views today