กัณต์กวี วิมุติ
Kankawee Wimut
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอำนวยการ

อีเมล : kankaweew@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1279

การศึกษา : กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

สรัญญา สุขเพิ่ม
Sarunya Sukperm
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

อีเมล : saranyas@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1272

การศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ

กันทิมา มานักฆ้อง
Kantima Manakkong
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล : kantimam@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1455

การศึกษา : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

โชติมา ภูมิโชติ
Chotima Phumichote
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล : chotimap@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1455

การศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ภัทรมน สัมมาชีวะ
Pataramon Sammachevi
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล : pataramons@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1456

การศึกษา : บธ.บ. การบริหารธุรกิจ

สุขฤทัย พิมพ์ชารี
Sukruthai Pimcharee
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

อีเมล : sukruthaip@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1458

การศึกษา : บธ.บ. บริหารงานทรัพยากรมนุษย์

พรรนิพา ใจดี
Pannipa Jaidee
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : pannipaj@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1453

การศึกษา : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เยาว์บุตรี ม่วงจอม
Yaobuttree Muangjom
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : yaobuttreem@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1150

การศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปิยนุช ไปบน
Piyanuch Paibon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : piyanuchp@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214

การศึกษา : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

ไสว พานิชเลิศ
Sawai Phanichlert
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : sawaip@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214
การศึกษา : กศ.ม. การบริหารจัดการกีฬา
ชาญวิทย์ ยาสมุทร
Chanwit Yasamut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chanwity@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1221

การศึกษา : ศศ.บ. การประชาสัมพันธ์

วัธนกร เหนียมพ่วง
Watthanakorn Niampuang
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : watthanakornn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1150
การศึกษา : กศม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คเชนท์ มานักฆ้อง
kachen manakkhong
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

อีเมล : kachenm@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : วทบ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อารียา แพ่งกลิ่น
Arreeya Phangklin
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : arreeyap@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1150

การศึกษา : ศศบ.พัฒนาสังคม

วิศรุต เกตุโต
Witsarut Ketto
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : witsarutk@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1221

การศึกษา : วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

จุฬารัตน์ แกล้ววิกย์กิจ
jurarut kaeowikit
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล : jurarutk@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1456

การศึกษา : บช.บ สาขาการบัญชี

ชมาพร สีเหลือง
แม่บ้าน

Loading