กมลทิพย์ กมลวรเดช
kamoltip kamonworadrat
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอำนวยการ
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1212
อีเมลล์ : kamoltipk@nu.ac.th
เกษราภรณ์ จันทร์ยุ้ย
Kadsaraporn junyui
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1214
อีเมลล์ : katsarapornj@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.มวิจัยและประเมินผลการศึกษา
กันทิมา มานักฆ้อง
Kantima manungkong
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1214
อีเมลล์ : kantimam@nu.ac.th
การศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
โชติมา ภูมิโชติ
Chotima Phumichote
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1214
อีเมลล์ : Chotimap@nu.ac.th
การศึกษา : บธ.บ การบัญชี
ภัทรมน สัมมาชีวะ
pataramon sammachevi
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1214
อีเมลล์ : pataramons@nu.ac.th
การศึกษา : บธ.บ การบริหารธุรกิจ
สุขฤทัย พิมพ์ชารี
Sukruthai Pimcharee
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1214
อีเมลล์ : sukruthaip@nu.ac.th
การศึกษา : บธ.บ บริหารงานทรัพยากรมนุษย์
พรรนิพา ใจดี
pannipa jaidee
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1214
อีเมลล์ : Porntidaj@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เยาว์บุตรี ม่วงจอม
yaobuttree muangjom
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1214
อีเมลล์ : yaobuttreem@nu.ac.th
การศึกษา : บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปิยนุช ไปบน
piyanuch pibon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1221
อีเมลล์ : Piyanuchp@nu.ac.th
การศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
ณัชชาณิฌญ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
Natchanid Charoensukrungrueang
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1221
อีเมลล์ : natchanidc@nu.ac.th
การศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
ชาญวิทย์ ยาสมุทร
chanwit yasamut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1221
อีเมลล์ : chanwity@nu.ac.th
การศึกษา : ศศ.บ.การประชาสัมพันธ์
อภิรัฐ บุญปัน
Apirat Boonpun
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์ภายใน : 1221
อีเมลล์ : apiratb@nu.ac.th
การศึกษา : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระพินท์ เตี้ยนกลิ่น
Rapin Tientklin
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงาน : งานบริการสวัสดิการนิสิต
เบอร์ภายใน : 1221
อีเมลล์ : rapint@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.ม.อุตสาหกรรมศิลป์

 902 total views,  3 views today