กมลทิพย์ กมลวรเดช
Kamoltip Kamolvoradej
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอำนวยการ

อีเมล : kamoltipk@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1212

การศึกษา : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

เกษราภรณ์ จันทร์ยุ้ย
Kadsaraporn Junyui
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : kadsaraporn@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1224

การศึกษา : กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

กันทิมา มานักฆ้อง
Kantima Manakkong
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล : kantimam@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214

การศึกษา : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

โชติมา ภูมิโชติ
Chotima Phumichote
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล : chotimap@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214

การศึกษา : บธ.บ. การบัญชี

ภัทรมน สัมมาชีวะ
Pataramon Sammachevi
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล : pataramons@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214

การศึกษา : บธ.บ. การบริหารธุรกิจ

สุขฤทัย พิมพ์ชารี
Sukruthai Pimcharee
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

อีเมล : sukruthaip@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214

การศึกษา : บธ.บ. บริหารงานทรัพยากรมนุษย์

พรรนิพา ใจดี
Pannipa Jaidee
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : pannipaj@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214

การศึกษา : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เยาว์บุตรี ม่วงจอม
Yaobuttree Muangjom
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : yaobuttreem@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1224

การศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปิยนุช ไปบน
Piyanuch Paibon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : piyanuchp@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1224

การศึกษา : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

ณัชชาณิฌญ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
Natchanid Charoensukrungrueang
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : natchanidc@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1224

การศึกษา : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

วิศรุต เกตุโต
Wisaroot Ketto
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อีเมล : wisarootk@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1221

การศึกษา : วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชาญวิทย์ ยาสมุทร
Chanwit Yasamut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chanwity@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1221

การศึกษา : ศศ.บ. การประชาสัมพันธ์

ระพินท์ เตี้ยนกลิ่น
Rapin Tientklin
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : rapint@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1221

การศึกษา : กศ.ม. อุตสาหกรรมศิลป์

 2,453 total views,  2 views today