ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
Tanyarat Inmuang
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต

อีเมล : tanyarati@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1150

การศึกษา : นศม. นิเทศศาสตร์

อนวัช มีเคลือบ
Anawat Meekleub
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : anawatm@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : ปร.ด. การสื่อสาร

รุจิระ เครือฟั่น
Rujira Karufan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : rujirak@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : กศ.ม การบริหารการศึกษา

สุภาพร เรืองจันทร์
Suphaphorn Ruaengchan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : suphaphornr@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210

การศึกษา : กศ.ม การบริหารการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีนัฎ ชูศรศิริกุล
Nad Chusorsirikut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : nirutc@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1150

การศึกษา : กศ.ม. การบริหารการศึกษา แขนงวิชาการบริการจัดการกีฬา

ไสว พานิชเลิศ
Sawai Phanichlert
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : sawaip@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210

การศึกษา : กศ.ม. การบริหารจัดการกีฬา

อภิญญา ชำนิ
Apinya Chamni
ตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรี

อีเมล : apinyac@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1213

การศึกษา : ศศ.ม. บริหารศิลปะและวัฒนธรรม

ศิวดล มาตราช
Siwadon Matarat
ตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรี

อีเมล : siwadonm@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1213

การศึกษา : ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรมการจัดการแสดง

รจนา แดงแสงทอง
Rotchana Dangsangthong
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : rodjanad@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : ศศ.บ. วิชาเอกภาษาไทย

ณัฐพล ประดิษฐ์กุล
Natthaphon Praditkun
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : natthaphonp@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1213

การศึกษา : ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

กัณต์กวี วิมุติ
Kankawee Wimut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : kankaweew@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210

การศึกษา : กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

จิรัชต์ เรืองเอกราช
Chirat Ruengekkarat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chiratr@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

วศิน ศิวกุล
Wasin Siwakul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : wasins@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

 3,305 total views,  10 views today