ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
thanyarat inmuang
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1212
อีเมลล์ : tanyarati@nu.ac.th
การศึกษา : นศม.นิเทศศาสตร์
ดร.อนวัช มีเคลือบ
anawat meekleub
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1222
อีเมลล์ : anawatm@nu.ac.th
การศึกษา : ปร.ด. (การสื่อสาร)
รุจิระ เครือฟั่น
Rujira Karufan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1222
อีเมลล์ : rujirak@nu.ac.th
การศึกษา : ศศ.บ.พลศึกษา
สุภาพร เรืองจันทร์
Suphaphorn Ruaengchan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1210
อีเมลล์ : suphaphornr@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.ม การบริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีนัฎ ชูศรศิริกุล
Nut Chosonsirikut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1150. 1222
อีเมลล์ : Nirutc@nu.ac.th
การศึกษา :
กศ.ม. การบริหารการศึกษา แขนงวิชาการบริการจัดการกีฬา
ไสว พานิชเลิศ
Sawai Phanichlert
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1210
อีเมลล์ : sawaip@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.ม.การบริหารจัดการกีฬา
อภิญญา ชำนิ
apinya chamni
ตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรี
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1213
อีเมลล์ : apinyac@nu.ac.th
การศึกษา : ศศ.ม.บริหารศิลปะและวัฒนธรรม
ศิวดล มาตราช
siwadon matarat
ตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรี
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1213
อีเมลล์ : siwadonm@nu.ac.th
การศึกษา : ศศ.ม.การจัดการทางวัฒนธรรมการจัดการแสดง
รจนา แดงแสงทอง
rodjana duanjam
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1222
อีเมลล์ : rodjanad@nu.ac.th
การศึกษา : ศศ.บ.วิชาเอกภาษาไทย
ณัฐพล ประดิษฐ์กุล
natthaphon praditkun
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1213
อีเมลล์ : natthaphonp@nu.ac.th
การศึกษา : ศศ.บ.(สาขาวิชาดนตรีตะวันตก)
กัณต์กวี วิมุติ
kankawee wimut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1210
อีเมลล์ : kankaweew@nu.ac.th
การศึกษา : กศ.บ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
จิรัชต์ เรืองเอกราช
Chirat Ruengekkarat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1210
อีเมลล์ : Chiratr@nu.ac.th
การศึกษา : บธ.บ บริหารธุรกิจท่องเที่ยว นานาชาติ
วศิน ศิวกุล
Wasin Siwakul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : wasins@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210

เบอร์มือถือ : 0837650685

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

 1,372 total views,  5 views today