ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
Tanyarat Inmuang
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต

อีเมล : tanyarati@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : นศม. นิเทศศาสตร์

อนวัช มีเคลือบ
Anawat Meekleub
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : anawatm@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : ปร.ด. การสื่อสาร

รุจิระ เครือฟั่น
Rujira Karufan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : rujirak@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : กศ.ม การบริหารการศึกษา

สุภาพร เรืองจันทร์
Suphaphorn Ruaengchan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : suphaphornr@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210

การศึกษา : กศ.ม การบริหารการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีนัฎ ชูศรศิริกุล
Nad Chusorsirikut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : nirutc@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : กศ.ม. การบริหารการศึกษา แขนงวิชาการบริการจัดการกีฬา

ณัชชาณิฌญ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
Natchanid Charoensukrungrueang
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : natchanidc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210
การศึกษา : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
อภิญญา ชำนิ
Apinya Chamni
ตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรี

อีเมล : apinyac@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1213

การศึกษา : ศศ.ม. บริหารศิลปะและวัฒนธรรม

ศิวดล มาตราช
Siwadon Matarat
ตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรี

อีเมล : siwadonm@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1213

การศึกษา : ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรมการจัดการแสดง

รจนา แดงแสงทอง
Rotchana Dangsangthong
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : rodjanad@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : ศศ.บ. วิชาเอกภาษาไทย

ณัฐพล ประดิษฐ์กุล
Natthaphon Praditkun
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : natthaphonp@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1213

การศึกษา : ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

ว่าที่ร้อยเอกชยาศิษย์ คำสายพรม
Chayasit Khamsaipromพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : chayasitk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222
การศึกษา : ศษ.ม การส่งเสริมสุขภาพ
ไชยยงค์ นวลใจบุตร
Chaiyong Nuanjaibood
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chaiyongn@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีเกื้อเกศ ชินประภาพ
Kueaket Chinpraphap
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : kuakatec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222
การศึกษา : กศ.ม. การบริหารจัดการกีฬา
จิรัชต์ เรืองเอกราช
Chirat Ruengekkarat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chiratr@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

 4,603 total views,  2 views today