พรพรรณ ประมวลวุฒิรณ
Pornphan Pramuanwutiron
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

อีเมล : pornphanp@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

การศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เกษราภรณ์ จันทร์ยุ้ย
Kadsaraporn Junyui
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : kadsaraporn@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

การศึกษา : กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

สุธาสินี น่วมด้วง
Sutasinee Nuamduang
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : sutasineen@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

การศึกษา : นบ. นิติศาสตร์บัณฑิต

ธรรมรงค์ สาริกุล
Thammarong Sarikul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : thammarongs@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

การศึกษา : นศ.บ. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ
Itsaranuwat Winthasombat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : itsaranuwatw@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

การศึกษา :ปริญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ปริญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฌลาพร ธูปบูชา
Chalaporn Toopbucha
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : chalapornt@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

การศึกษา : นิเทศศาสตร์บัณฑิต

Loading