พรพรรณ ประมวลวุฒิรณ
Pornphan Pramuanwutiron
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์

อีเมล : pornphanp@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

เบอร์มือถือ : 0819737010

การศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สุธาสินี น่วมด้วง
sutasinee nuarmdong
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : sutasineen@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

การศึกษา : นบ. นิติศาสตร์บัณฑิต

ธรรมรงค์ สาริกุล
thammarong sarikul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงาน : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 1225
อีเมลล์ : thammarongs@nu.ac.th
การศึกษา : นศ.บ. (สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร)
ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ
Itsaranuwat winthasombat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดงาน : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 1225
อีเมลล์ : Itsaranuwatw@nu.ac.th
การศึกษา : วท.บ เกษตรศาสตร์ – ทรัพยากรดิน
ฌลาพร ธูปบูชา
Chalaporn Toopbucha
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : chalapornt@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

การศึกษา : นิเทศศาสตร์บัณฑิต

 1,281 total views,  2 views today