พรธิดา บุญยะโรจน์
Porntida Boonyaroes
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต

อีเมล : porntidaj@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1212

การศึกษา : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นนธยา โตสวัสดิ์
Nontaya Tosawat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : nontayat@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 8834

การศึกษา : กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว

ขวัญทิวา โฉมแดง
Kwantiva Chomdang
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

อีเมล : kwantivac@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1273

การศึกษา : กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว

ประภาพิมล คำสายพรม
Prapapimol Khamsaiprom
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

อีเมล : prapapimolt@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1211

การศึกษา : กศ.ม. การศึกษาพิเศษ

เกษรินทร์ แก้วทรัพย์
Katesarin Kaewsub
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : katesarink@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1215

การศึกษา : วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

สุมาลี มานา
Sumalee Mana
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : sumaleem@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1211

การศึกษา : ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

อรพรรณ ถุงออน
Orapan Thungon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : orapanm@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1215

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

วัธนกร เหนียมพ่วง
Watthanakorn Niampuang
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : watthanakornn@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1271

การศึกษา : กศม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ณรงค์ ดีบัว
Narong Deebua
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : narongd@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1215

การศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

อรวรรณ ด้วงฉิม
Orawan Doungchan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : orawand@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1211

การศึกษา : กศ.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา

สรัญญา สุขเพิ่ม
Sarunya Sukperm
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : sarunyas@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1215

การศึกษา : บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ศิริพร จงเจริญ
Siriporn Chongcharoen
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : siripornja@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1290

การศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พิชามญชุ์ กลับสุข
Pichamon Klubsuk
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : supatchak@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1290

การศึกษา : คศ.บ. พัฒนาการเด็กและครอบครัว

ว่าที่ร้อยตรีเกื้อเกศ ชินประภาพ
Kueaket Chinpraphap
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : kuakatec@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1290

การศึกษา : กศ.ม. การบริหารจัดการกีฬา

ไชยยงค์ นวลใจบุตร
Chaiyongn Nuanjaibuat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chaiyongn@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1290

การศึกษา : ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา

ชัยนาม ไชยทิง
Chainam Chaithing
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chainamc@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1284

การศึกษา : ศศ.บ. ประชาสัมพันธ์

นาฏยา คุ้มญาติ
Nadtaya Koomyat
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล : nadtayak@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1288

การศึกษา : บัญชีบัณฑิตy.

กุหลาบ มีขำ
Kulab Mecham
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

อีเมล : kulabm@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1286

อารียา แพ่งกลิ่น
Arreeya Phangklin
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : arreeyap@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1215

การศึกษา : ศศบ.พัฒนาสังคม

จุฑาชูพันธ์ สุขเกษมทวีโภค
jutachuphun sukkasemtaveepok
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chutiphuns@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1290

การศึกษา : บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ

 1,233 total views,  3 views today