พรธิดา บุญยะโรจน์
Porntida Boonyarot
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต

อีเมล : porntidaj@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1288

การศึกษา : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

นนธยา โตสวัสดิ์
Nontaya Tosawat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : nontayat@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1211

การศึกษา : กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว

ขวัญทิวา โฉมแดง
Khwanthiwa Chomdang
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

อีเมล : kwantivac@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 8334

การศึกษา : กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว

ประภาพิมล ทิมวัฒนา
Prapapimon Timwattana
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

อีเมล : prapapimolt@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1290

การศึกษา : กศ.ม. การศึกษาพิเศษ

เกษรินทร์ แก้วทรัพย์
Katesarin Kaewsub
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : katesarink@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1215

การศึกษา : วท.ม. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ

สุมาลี มานา
Sumalee Mana
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : sumaleem@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1216

การศึกษา : ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

อรพรรณ ถุงออน
Orapan Thungon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : orapanm@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1215

การศึกษา : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

ชัยนาม ไชยทิง
Chainam Chaithing
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chainamc@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1286

การศึกษา : ศศ.บ. ประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยโทณรงค์ ดีบัว
Narong Deebua
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : narongd@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1287

การศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

อรวรรณ แสงจันทร์
Orawan Sangchan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : orawand@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1216

การศึกษา : กศ.บ เทคโนโลยีทางการศึกษา

จุฑาชูพันธ์ สุขเกษมทวีโภค
Jutachuphun Sukkasemtaveepok
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

อีเมล : chutiphuns@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1289

การศึกษา : บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศ

ศิริพร จงเจริญ
Siriporn Chongcharoen
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : siripornja@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1287

การศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พิชามญชุ์ กลับสุข
Phichamon Klubsuk
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : supatchak@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1290

การศึกษา : คศ.บ. พัฒนาการเด็กและครอบครัว

วศิน ศิวะกุล
Wasin Siwakul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล : wasins@nu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1287

การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

ถนอม สีฉิม
นายช่างเทคนิค
จักรชัย บุญวังแร่
ช่างเทคนิค
นิรันดร์ ดีดน้อย
ช่างเทคนิค
ทรงพล สิมะสันติ
ช่างเทคนิค

ชุมพร สิงหเดช
คนสวน
อนันท์ ยังท่าโพธิ์
คนสวน
คำนวน ไม้ส้มซ่า
คนสวน
โชติกา สิงหเดช
คนสวน
น้ำช้อย อ้นอ๊อด
คนสวน

จรัญ กระจอนกลิ่น
พนักงานทั่วไป
สมพงษ์ คงเสม
พนักงานทั่วไป

Loading