ด้านแนะแนวและให้คำปรึกษา 0-5596-1211
– บริการให้ให้คำปรึกษานิสิต  เรื่องเรียน ส่วนตัว ความรัก และเรื่องอื่น ๆ รายบุคคล รายกลุ่ม
– บริการจัดหางานพิเศษระหว่างเรียน และประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานบริการห้องสมุดอาชีพ  ทดสอบความถนัดทางอาชีพ
– บริการฝึกทักษะอาชีพอิสระเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพแนะนำการสมัคร สัมภาษณ์ เขียนจดหมายสมัครงาน ภาษาไทย/อังกฤษ   การพัฒนาบุคลิกภาพ
– สร้างเครือข่ายแกนนำนิสิต เพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้นและให้ข้อมูลการขอรับคำปรึกษาของเพื่อนนิสิต

 
 ผู้รับผิดชอบ
นางขวัญทิวา          โฉมแดง           นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ


นางสาวนนธยา       โตสวัสดิ์           นักวิชาการศึกษา


นางประภาพิมล      คำสายพรม        นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ