ลงทะเบียนสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา  2564
//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpU1gy6hSrHud8Jhwfe67W37S6JKi4NdIOLDRxO5fGdOB7lw/viewform

 

เอกสารการสมัคร

นิสิตชายและหญิงที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ให้ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
ห้องงานบริการนิสิต (IS1106) อาคารอเนกประสงค์

 1. ใบรับรองการจบการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ผ่านมา (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย)
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แเต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 รูป
 3. เอกสารใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ฉบับจริง และสำเนาจำนวน 2 ฉบับ (เฉพาะชั้นปีที่ 3)
 4. สำเนาทะเบียนบ่้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 6. ค่าบำรุงการศึกษา+ค่ากิจกรรม จำนวน 650+60=710 บาท (เฉพาะปี 2-3)
 7. ค่ากิจกรรม จำนวน 60 บาท (เฉพาะปี 4-5)
 8. เอกสารการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

บริการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

นิสิตชายซึ่งไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ 3 เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปีถัดไป และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 26 ปี (นับถึง พ.ศ.ปัจจุบัน) มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอรับการผ่อนผันการตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ได้ที่ www.sa.nu.ac.th และพิมพ์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นกำกับการขอรับการผ่อนผันฯและส่งเอกสารช่วงเดือน สิงหาคม ณ ห้องงานบริการนิสิต (IS1106) อาคารอเนกประสงค์
เอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9 หน้า/หลัง) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ (รับเอกสารได้ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของนิสิต)
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ ณ ปัจุบัน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาการเปลื่ยนชื่อ, ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนาการย้ายภูมิลำเนาทหาร (สด.10) (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

 

 

ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

 1. ในปีต่อไปนิสิตไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ต่อมหาวิทยาลัยอีก (ทำครั้งเดียวใช้ยื่นจนกว่าสำเร็จการศึกษา)

 1. นิสิตต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุุกปี ตามวัน และเวลา ที่ระบุใน สด.35 จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยนำหลักฐาน สด.9, สด.35 และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยหากไม่ไปแสดงตนมีโทษตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 3 ปี และเข้าเป็นทหารกองประจำการทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
 2. ในกรณีที่นิสิตสำเร็จการศึกษา พ้นสภาพ หรือลาออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอภูมิลำเนาทหารทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต หากไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฎหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

 

บริการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดคือ ผ่านการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3

และทำการปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว หากมีความประสงค์จะทำการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
หรือนิสิตได้รับหมายเรียกพล แต่ไม่สามารถไปทำการฝึกได้ ให้ขอรับแบบฟอร์มการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อ
ฝึกวิชาทหารและยื่นขอผ่อนผันการเรียกพลได้ที่ ห้องงานบริการนิสิต (IS1106) อาคารอเนกประสงค์

เอกสารการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
1. แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
2. สำเนาบัตรประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาหมายเรียกพล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

 

 

Loading