ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนการศึกษาหลายแหล่งทุน
เช่น หน่วยงานราชการและเอกชน มูลนิธิ ห้างร้าน หรือบุคคลทั่วไป ตลอดจน กองทุนการศึกษา
เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น สามารถแบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.   ทุนการศึกษาต่อเนื่องจากสถาบันการศึกษาเดิม เป็นทุนการศึกษาที่นิสิตได้รับต่อเนื่องจาก

สถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดูแลติดตามการเบิกจ่ายและรายงานผลการเรียนให้แก่ต้นสังกัด

2.   ทุนการศึกษาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป็นทุนการศึกษาที่ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3.   ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นิสิตที่ผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์ที่กำหนดโดยได้รับอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตร

4.   ทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นิสิตที่ผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์ที่กำหนด เป็นรายครั้ง รายเดือน หรือรายปี เพียงครั้งเดียวในปีการศึกษา


คุณสมบัติของนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษา

1.    เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับปริญญาตรี

2.    เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบปัญหาด้านการเงินระหว่างการศึกษา

3.    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดวินัย หรือถูกกล่าวหา หรืออยู่ระหว่างการ

    พิจารณาโทษความผิดวินัย

4.    เป็นผู้มีความเอาใจใส่ในการเรียน และมีผลการเรียนที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้

5.    เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่เจ้าของทุนการศึกษากำหนดหรือระบุไว้

 

 

     หากนิสิตประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถติดตามข้อมูลได้จาก

 • เว็บไชต์กองกิจการนิสิต  .www.sa.nu.ac.th
 • เพจ //www.facebook.com/groups/624269824298680
 • ติดต่อโดยตรง งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต โทร. 0-5596-1216, 1211                      
   
  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ
  ได้ตามปฏิทินการดำเนินงานด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา

Loading