ดร.จรัสดาว คงเมือง
Dr.Charatdao Kongmuang
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม
e-mail : charatdaok@nu.ac.th
เบอร์ภายใน : 2346
ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
Dr.Jaruwan Daengbuppha
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
เบอร์ภายใน : 2346
ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
Tanyarat Inmuang
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
สังกัดงาน : ผู้บริหาร
เบอร์ภายใน : 1212
Email : tanyarati@nu.ac.th
กัณต์กวี วิมุติ
Kankawee Wimut
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอำนวยการ
สังกัดงาน : งานอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1279
Email : kankaweew@nu.ac.th
ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
Tanyarat Inmuang
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต
สังกัดงาน : งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
เบอร์ภายใน : 1150
Email : tanyarati@nu.ac.th
พรธิดา บุญยะโรจน์
Porntida Boonyarot
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต
สังกัดงาน : งานบริการสวัสดิการนิสิต
เบอร์ภายใน : 1288
Email : Porntidaj@nu.ac.th
พรพรรณ ประมวลวุฒิรณ
Pornphan Pramuanwutiron
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
สังกัดงาน : งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 1225
Email : Pornphanp@nu.ac.th
กัณต์กวี วิมุติ
Kankawee Wimut
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอำนวยการ
Email : kankaweew@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1279

ปิยนุช ไปบน
Piyanuch Paibon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : piyanuchp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214
ไสว พานิชเลิศ
Sawai Phanichlert
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : sawaip@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214

กัณต์กวี วิมุติ
Kankawee Wimut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : kankaweew@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1279
อารียา แพ่งกลิ่น
Arreeya Phangklin
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : arreeyap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1214

เยาว์บุตรี ม่วงจอม
Yaobuttree Muangjom
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : yaobuttreem@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1221

ชาญวิทย์ ยาสมุทร
Chanwit Yasamut
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : chanwity@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1221
วัธนกร เหนียมพ่วง
Watthanakorn Niampuang
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : watthanakornn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1221
วิศรุต เกตุโต
Witsarut Ketto
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Email : witsarutk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1221

คเชนท์ มานักฆ้อง
kachen manakkhong
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Email : kachenm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1222
ชมาพร สีเหลือง
แม่บ้าน

สรัญญา สุขเพิ่ม
Sarunya Sukperm
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Email : saranyas@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1456
กันทิมา มานักฆ้อง
Kantima Manakkong
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : kantimam@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1455
โชติมา ภูมิโชติ
Chotima Phumichote
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : chotimap@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1455
ภัทรมน สัมมาชีวะ
Pataramon Sammachevi
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : pataramons@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1456
จุฬารัตน์ แกล้ววิกย์กิจ
jurarut kaeowikit
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Email : jurarutk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1455
สุขฤทัย พิมพ์ชารี
Sukruthai Pimcharee
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
Email : sukruthaip@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1458
พรรนิพา ใจดี
Pannipa Jaidee
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : pannipaj@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1453
ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
Tanyarat Inmuang
ตำแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต
Email : tanyarati@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1150

รจนา แดงแสงทอง
Rotchana Dangsangthong
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : rodjanad@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210
อภิญญา ชำนิ
Apinya Chamni
ตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรี
อีเมล : apinyac@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1213
รุจิระ เครือฟั่น
Rujira Karufan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : rujirak@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210
ศิวดล มาตราช
Siwadon Matarat
ตำแหน่ง : นักวิชาการละครและดนตรี
อีเมล : siwadonm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1213
ณัฐพล ประดิษฐ์กุล
Natthaphon Praditkun
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : natthaphonp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1213
ไชยยงค์ นวลใจบุตร
Chaiyong Nuanjaibood
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : chaiyongn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210

อนวัช มีเคลือบ
Anawat Meekleub
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : anawatm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210
ว่าที่ร้อยเอกชยาศิษย์ คำสายพรม
Chayasit Khamsaipromพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : chayasitk@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210
ว่าที่ร้อยตรีเกื้อเกศ ชินประภาพ
Kueaket Chinpraphap
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : kuakatec@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210
ว่าที่ร้อยตรีนัฎ ชูศรศิริกุล
Nad Chusornsirikun
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : nirutc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210
จิรัชต์ เรืองเอกราช
Chirat Ruengekkarat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : chiratr@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1210
นิรมล เหล่าหอม
แม่บ้าน
สมใจ สายใจดี
พนักงานทั่วไป
ภัทร์ชวิน มาอยู่
พนักงานทั่วไป
ธนกร พลพรม
พนักงานทั่วไป

สุภาพร เรืองจันทร์
Suphaphorn Ruaengchan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : suphaphornr@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1150
ณัชชาณิฌญ์ เจริญสุขรุ่งเรือง
Natchanid Charoensukrungrueang
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : natchanidc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1150
พรธิดา บุญยะโรจน์
Porntida Boonyarot
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต
Email : porntidaj@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1288

ประภาพิมล ทิมวัฒนา
Prapapimon Timwattana
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อีเมล : prapapimolt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1290
อรวรรณ แสงจันทร์
Orawan Sangchan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : orawand@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1216
สุมาลี มานา
Sumalee Mana
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : sumaleem@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1216

นนธยา โตสวัสดิ์
Nontaya Tosawat
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : nontayat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1211
ขวัญทิวา โฉมแดง
Khwanthiwa Chomdang
ตำแหน่ง : นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อีเมล : kwantivac@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 8334

ว่าที่ร้อยโทณรงค์ ดีบัว
Narong Deebua
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : narongd@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1287
ชัยนาม ไชยทิง
Chainam Chaithing
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : chainamc@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1286

เกษรินทร์ แก้วทรัพย์
Katesarin Kaewsub
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : katesarink@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1215
อรพรรณ ถุงออน
Orapan Thungon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : orapanm@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1215

พิชามญชุ์ กลับสุข
Phichamon Klubsuk
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : supatchak@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1290
ศิริพร จงเจริญ
Siriporn Chongcharoen
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : siripornja@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1287
จุฑาชูพันธ์ สุขเกษมทวีโภค
Jutachuphun Sukkasemtaveepok
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : chutiphuns@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1289
วศิน ศิวะกุล
Wasin Siwakul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : wasins@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1287
ถนอม สีฉิม
นายช่างเทคนิค
จักรชัย บุญวังแร่
ช่างเทคนิค
ทรงพล สิมะสันติ
ช่างเทคนิค
นิรันดร์ ดีดน้อย
ช่างเทคนิค
อนันท์ ยังท่าโพธิ์
คนสวน
จรัญ กระจอนกลิ่น
พนักงานทั่วไป
ชุมพร สิงหเดช
คนสวน
คำนวน ไม้ส้มซ่า
คนสวน
โชติกา สิงหเดช
คนสวน
น้ำช้อย อ้นอ๊อด
คนสวน
สมพงษ์ คงเสม
พนักงานทั่วไป
พรพรรณ ประมวลวุฒิรณ
Pornphan Pramuanwutiron
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์
Email : pornphanp@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

เกษราภรณ์ จันทร์ยุ้ย
Kadsaraporn Junyui
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : kadsaraporn@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225
ธรรมรงค์ สาริกุล
Thammarong Sarikul
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : thammarongs@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

สุธาสินี น่วมด้วง
Sutasinee Nuamduang
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Email : sutasineen@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225
ว่าที่ร้อยตรีอิสรานุวัฒน์ วินทะสมบัติ
Itsaranuwat Winthasombat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : itsaranuwatw@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225
ฌลาพร ธูปบูชา
Chalaporn Toopbucha
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : chalapornt@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1225

Loading