ประกาศผลการประกวด Green Innovation ภายใต้โครงการ Zero Waste

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณการเกิด การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การสร้างจิตสํานึกและวินัยให้กับนิสิต และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการลดและคัดแยกและนํากลับ
มาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมตามหลัก 3 Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle งานบริการสวัสดิการนิสิต
กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมการประกวด Green Innovation ภายใต้โครงการ Zero Waste ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 และได้จัดให้มีการตัดสินการประกวดฯ ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารศิลปวัฒนธรรม ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรารัตน์ มหาศรานนท์/รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร ทองทา, ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า, นาย ธิติภัทร เกิดชัยฤทธิ์ และอาจารย์ ณิชากร เกิดเปี่ยม ทั้งนี้มีนิสิตผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 15 ผลงาน และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมี จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม ME ชื่อผลงาน Bag To Basic
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม Genbruge 2 ชื่อผลงาน Bag To Basic
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม Three Monkey Eat Banana ชื่อผลงาน โต๊ะถังยางไม้
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 500 บาทพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
ทีม Zero Waste for peace ชื่อผลงาน Accessories from waste
ทีม สองพี่น้อง ชื่อผลงาน Recycle carpet
ทั้งนี้ผลงานทุกชิ้นที่นสิตส่งเข้าประกวดฯ จะนำจัดแสดงเป็นนิทรรศการ Green Innovation ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 สิงหาคม 2566

Loading