การจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ตัวแทนนิสิตจากสโมสรนิสิต สภานิสิต และองค์กรกิจกรรมส่วนกลาง ได้เข้าร่วมในการจัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Video Conferencing ณ ห้อง Main Coference อาคาร CITCOMs จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และ สำนักงาน ป.ป.ช.
#SA_Media

Loading