การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา2563

                               เมื่อวันที่1-2สิงหาคม2563 กองกิจการนิสิตได้จัดให้มีการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา2563 ณ ห้องประชุม301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในวันที่1สิงหาคม2563 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ต้นแบบนิสิต ในการเป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ภูมิใจในชาติ”แก่ผู้นำนิสิต โดยมีรองคณบดี รองผู้อำนวยการ ผู้ประสานงานกิจการนิสิตคณะ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ และการบรรยายพิเศษจาก นางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตร่วมคิดร่วมคุยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับวิทยากร

« ของ 2 »

                             เมื่อวันที่2สิงหาคม 2563 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตได้ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ‘ผู้นำนิสิตกับการมีจิตอาสา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย’ และได้นายภาสกร เตือประโคน ที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่และการบริหารงานองค์กิจกรรม”พร้อมทั้งจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานของผู้นำนิสิตนักศึกษา และกิจกรรมถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการร่วมกันของผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

« ของ 2 »

Loading