อธิการร่วมหารือและมอบแนวทางการจัดบริการสัวสดิการกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี) และรองอธิการบดี (ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์) ได้มอบแนวทางการจัดบริการสัวสดิการกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาวะนิสิตประจำคณะ นิสิตกลุ่มเสี่ยง ประธานสโมสรินิสิตแต่ละคณะ และกรรมการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับทราบแนวทางในการจัดบริการ สวัสดิการ และกิจกรรมพัฒนานิสิต รวมถึงแนวทางในการดูแลนิสิตที่มีความเครียดสูง นอกจากนั้น ท่านอธิการฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ซักถามข้อสังสัย และเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/10-27-63

 

Loading