ผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่3/2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 ก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 และรายงานการติดตามงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2563 อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นรถไฟฟ้า, การจัดการเรียนการสอน, การปรับปรุงอาคารกิจกรรม การเพิ่มหลังคาสนามกีฬาและการเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการแก่นิสิต เป็นต้น

Loading