ปัจฉิมนิเทศนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2563

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ  คนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 163 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552) โดยระบุถึงหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการรับคนพิการเข้าศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมาตรา 8 ข้อ 5 ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียน การสอน การวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการ แต่ละบุคคล รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยให้นิสิตพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตาม ความเหมาะสมเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สังกัดงานบริการสวัสดิการนิสิต เพื่อให้บริการช่วยเหลือนิสิตพิการในมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้มีความพร้อมในการก้าวสู่อาชีพและศึกษาต่อ รวมทั้งให้นิสิตพิการรุ่นน้องได้เห็นแบบอย่างในการประสบความสำเร็จได้รู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิตพิการรุ่นพี่ต่อไป ศูนย์บริการนิสิตพิการ งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต จึงจัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตพิการ ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร กล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิตกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย และเพื่อเป็นการสร้างแนวทางการประกอบอาชีพให้แก่นิสิตกลุ่มดังกล่าว งานบริการสวัสดิการนิสิต จึงได้จัดการบรรยายให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดย นางศิรทิพย์  ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก และการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจ้างงานและการสมัครงานสำหรับผู้พิการ โดย นางวาสนา ขจรศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 30 คน

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo64/03-29-1-64

 

Loading