คณะกรรมการตรวจร้านค้า กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน มน.

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต นำโดยนางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ร่วมด้วย คณะกรรมการตรวจร้านค้า กองกิจการนิสิต ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ตรวจความเรียบร้อย และความสะอาดของร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต โดยนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล อาทิเช่น ความสะอาดของบริเวณเตรียมอาหาร ความสะอาดของอาหาร/เครื่องดื่ม ความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร และแต่งกายและความสะอาดของผู้ฟจำหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารครังนี้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ณ ศูนย์อาหาร Nu Canteen จำนวน 32 ร้าน และศูนย์อาหาร Nu Square จำนวน 47 ร้าน โดยทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการสุ่มลงตรวจพื้นที่ร้านค้า/ร้านอาหาร เป็นประจำทุก ๆ เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคนั่นเอง

 

Loading