นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ฝึกเรียนรู้การทำที่หุ้มกุญแจร่วมกับนิสิตไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมสอนกิจกรรมทำที่หุ้มกุญแจ โดยมีนางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เป็นวิทยากร มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนิสิตไทยจำนวน 20 คน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) Aichi University 2) Iwate University 3) Kanazawa University 4) Shinshu University และ 5) Soka University ที่มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรม ภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Inbound) (2023 NU Cultural Exchange Program) ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566 ระยะเวลา 14 วัน เพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายร่วมกันกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ชีวิตในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาทั้ง 5 แห่งข้างต้น ในกิจกรรมครั้งนี้ นิสิตไทย และ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนภาษา เพิ่มประสบการณ์ทำงานฝีมือ ทำกิจกรรมเป็นงานอดิเรกจากการทำที่หุ้มกุญแจ และสามารถเพื่อนำไปเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

Loading