โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2564

               กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร และวนธารารีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอวังทอง พิษณุโลก โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้นำนิสิต ณ วนธารารีสอร์ทแอนด์สปา โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้บรรยาย เรื่อง “ผู้นำนิสิตกับการมีจิตอาสา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย” และงานศิษย์เก่าศิษย์สัมพันธ์ร่วมพูดคุยกับผู้นำนิสิต ในหัวข้อ “รัก ผูกพัน ภูมิใจ” โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารคณะและวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิด และส่งเจ้าหน้าที่กิจการนิสิต คณะและวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นกระบวนกรกลุ่มให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางการทำงาน การวางแผนงาน เพื่อให้ผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 มุ่งไปสู่การเป็น Change Agent กับการเป็นผู้นำนิสิตระดับสูง ต่อไป

Loading