ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา “ดีเด่น”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
นายนิพิฐทภัทร ทัดหล่อ
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา รหัสนิสิต 46
ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา “ดีเด่น” ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2564 โดย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสนิสิต 46
ประวัติการทำงาน
• นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติผลงาน
• รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 2560
• รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ 2560
• ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2551 -2555
• ประธานชมรม We love Science ปี 2549-2550
• นิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และนิสิตดีเด่นด้านด้านคุณธรรมจริยธรรม 2549
• รางวัลผู้มีความประพฤติดีระดับอุดมศึกษา โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2549
• ประธานผู้นำเชียร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
• ฯลฯ
“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

 

 

 174 total views,  9 views today