ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – นายกัณต์กวี วิมุติ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
“นายกัณต์กวี วิมุติ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์”
ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาบุคคลและเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมกีฬานันทนาการ ศิลปะการแสดง ดนตรี และจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จากโครงการ คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม โดย สภาองค์กรสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน และสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ

ประวัติการศึกษา
• ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาการศึกษาบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา รหัสนิสิต 50
• ผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2562
• ประธานชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี 2563-2564
• ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU——-

 108 total views,  1 views today